Algemene voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Voorwaarden zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerde tekst, welke  voorwaarden U ter hand zijn gesteld. Op verzoek worden deze U  nogmaals ter hand gesteld dan wel toegezonden.